Strategické a prostorové plánování

Petr Návrat, MRTPI

Petr Návrat, MRTPI

Integrovaná strategie urbanistického rozvoje

Propojujeme přístupy strategického plánování s přípravou koncepce rozvoje území. Tento přístup je rozšířen zejména v německých městech, kde se řídí metodikou vypracovanou na národní úrovni (tzv. Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – ISEK). Jeho přínosem je propojení ekonomických a sociálních témat s urbanismem, kvalitou staveb ve městě, dopravním řešením a zelenou infrastrukturou.

Příprava a aktualizace strategických plánů a plánů rozvoje

Základem úspěchu městského rozvoje je srozumitelný plán. Společně se zadavateli a dotčenými obyvateli tvoříme sdílenou vizi rozvoje města. Při strategickém plánování se soustředíme na stanovení srozumitelné vize, měřitelných cílů a definování kroků, jak tyto cíle naplnit. Důležitá je dohoda na společná vizi, nikoliv tuny popsaného papíru.

Příprava akčních plánů

Uskutečnění každé strategie vyžaduje akci. Během realizace strategie provedeme naše klienty procesem akčního plánování, tak aby bylo zřejmé, jaké konkrétní činnosti je nutné k naplnění strategie realizovat a každý věděl, co má dělat. každý zúčastněný věděl, jaké konkrétní činnosti je nutné k naplnění strategie realizovat.

Socio-ekonomické analýzy (DNA místa)

Pro exaktní posouzení rozvojového potenciálu měst využíváme kombinaci socioekonomických analýz. I z minima dat lze vytěžit mnoho informací.

Demografické prognózy

Predikci vývoje počtu a skladby obyvatel využíváme v rámci strategického plánování jako základní vstup do vyhodnocení celkového rozvojového potenciálu dané lokality nebo města.

Analýza nabídky a poptávky po bydlení (analýza bytového fondu)

Souhrnná analýza bytového fondu nám při plánování umožňuje zjistit, zda stávající počet bytů a jejich stav odpovídá plánovanému budoucímu rozvoji.

Evaluace strategií a politik

Vyhodnocení naplňování a dopadů městských strategií a politik chápeme jako základní předpoklad pro zahájení tvorby nových koncepcí.

Kontaktujte
Petr Návrat, MRTPI

Petr Návrat, MRTPI

managing partner
navrat@onplanlab.com +420 608 705 405

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.