Kulturní plánování

Olga Škochová

Olga Škochová

Mapování kulturních a kreativních odvětví

Znalost potřeb a potenciálu kulturního a kreativního sektoru ve městě a jeho okolí je vynikající základ pro tvorbu rozvojových strategií v oblasti kultury a kreativity i design finančních i nefinančních nástrojů podpory. Využíváme certifikovanou metodiku Ministerstva kultury ČR, kterou jsme spoluvytvořili. 

Analýzy kulturní vybavenosti a kulturních hodnot

Analyzujeme kulturní vybavenost a její deficity ve městě i unikátní genius loci místa. Dostupnost a kvalitu zázemí pro kulturní a kulturně komunitní aktivity i kreativní podnikání chápeme jako jeden z klíčových nástrojů zvýšení atraktivity místa pro jeho obyvatele i pro přilákání kreativní třídy. 

Příprava kulturní politiky/strategie měst

Díky našim zkušenostem z tvorby strategických dokumentů víme, jak zajistit, aby se ve vašem případě nejednalo pouze o koncepce do šuplíku, ale reálné plány zlepšující podmínky pro činnost kulturních aktérů a aktivitu místních komunit. Poradíme vám, jak do přípravy i naplňování strategie zapojit široké spektrum aktérů. 

Příprava akčních plánů kulturní strategie měst

Přetavit srozumitelnou kulturní strategii do efektivní akce znamená připravit takový akční plán, který zohledňuje kapacity příslušného úřadu a motivuje ke spolupráci kulturní organizace ve městě. Ve spolupráci s vámi vytvoříme takový design úkolů, který povede co nejkratší cestou k cíli. 

Evaluace kulturní politiky

Vyhodnocení naplňování a dopadů kulturních politik chápeme jako základní předpoklad pro rozhodnutí o tvorbě nového dokumentu.

Tvorba strategie rozvoje kulturně vzdělávacích organizací

V úzké spolupráci s vedením i samotným týmem organizací reflektujeme dosavadní činnost organizace a vytváříme plán rozvoje organizace tak, aby byl postaven na udržitelném byznys modelu a přinášel do veřejného prostoru unikátní společenskou hodnotu.

Řízení rozvoje kulturně vzdělávacích organizací

Formou pravidelných konzultací či workshopů provádíme řídící pracovníky kulturně vzdělávacích organizací džunglí mezi operativním a projektovým řízením společnosti, které představuje právě jakákoliv strategie.

Kontaktujte
Olga Škochová

Olga Škochová

head of cultural planning
skochova@onplanlab.com +420 603 173 858

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.