Typ projektu:Všechny projekty Strategické plánování Revitalizace území kulturní plánování Participace veřejnosti
Hledání vize pro Mlýnský ostrov

Hledání vize pro Mlýnský ostrov

Pardubice
Revitalizace území
Zobrazit detail
Skrýt detail

V rámci revitalizace území o rozloze 10 ha v blízkosti historického centra Pardubic jsme připravili podklady a organizovali urbanistickou soutěž, která probíhala formou urbanistického workshopu. Před jeho začátkem, byly vedeny individuální rozhovory a vypracovány profily 18 aktérů a vlastníků v území. Tito hlavní aktéři území se následně setkali u 2 kulatých stolů, kde debatovali o společné vizi rozvoje. Veřejnost byla pravidelně informována o aktivitách a výstupech prostřednictvím informační kampaně.Na základě analýz a sebraných dat byl připraven a realizován soutěžní workshop, který měl na základě návrhů účastníků vybrat zpracovatele regulačního plánu území. Jeho prostřednictvím byla nalezena a formulována široce sdílená vize rozvoje Mlýnského ostrova. Vítěz soutěžního workshopu následně tuto vizi rozpracoval do podoby regulačního plánu území.

Revitalizace území
Created with Sketch. červenec - prosinec 2016
Stáhnout brožuru
Proces tvroby Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna

Proces tvroby Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna

Brno
kulturní plánování
Zobrazit detail
Skrýt detail

Nezpochybnitelnou roli kultury v rámci rozvoje města se město rozhodlo podpořit a rozvíjet skrze vypracování Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna (Strategie) . Společně s přípravným týmem strategie i odpovědnými politiky jsme pro město připravili podrobný proces dokončení strategie včetně forem zapojení různých typů klíčových aktérů. Metodika obsahovala vytvoření logické provázanosti analytických výstupů s návrhovou částí i návaznost na akční plány s konkrétními úkoly. 

kulturní plánování
Created with Sketch. leden - únor 2017
Analýza ekonomického dopadu

Analýza ekonomického dopadu

Vodňany
Revitalizace území
Zobrazit detail
Skrýt detail

Během roku 2014 město Vodňany čelilo zásadnímu rozhodnutí, zda na jeho území bude rakouská dřevospravující společnost Holzindustrie Schweighofer GmbH investovat 4 mld. Kč. Při zadání a realizaci vyhodnocení ekonomických dopadů takto velké investice jsme analyzovali kompletní zvolenou metodiku. Výsledná práce byla rozdělena do dvou částí: 1. posouzení výstupů ekonomického dopadu na strukturu ekonomiky a nezaměstnanost a 2. posouzení výstupů ekonomického dopadu na příjmy a výdaje města. 

Revitalizace území
Created with Sketch. 2014
Vize Palmovka 2030

Vize Palmovka 2030

Městská část Praha 8
Revitalizace území
Zobrazit detail
Skrýt detail

Během projektu „Vize Palmovka 2030“ jsme navázali spolupráci s městskeou části Praha 8, s hlavními aktéry městského plánování hl. m. Prahy a důležitými aktéry v území s cílem zanalyzovat současnou situaci a pojmenovat hlavní potenciály celé oblasti a společneě naleznout nejvhodnějších cestu budoucího rozvoje. Debata o budoucnosti Palmovky byla otevřena uspořádáním venkovní výstavy představující výstupy analytické studie, panelovou diskusí veřejnosti se zástupci městské části a pražského magistrátu a zapojením studentů a studentek místních škol prostřednictvím komentované vycházky a workshopů se zadáním projektů.

Revitalizace území
Created with Sketch. 2018
Vize za Slezanku

Vize za Slezanku

Opava
Participace veřejnosti
Zobrazit detail
Skrýt detail

Území za bývalým obchodním domem Slezanka se nachází přímo v historickém centru města Opavy. Původní zástavba byla kvůli válečnému poškození po druhé světové válce stržena a na jejím místě zůstalo velké území, pro které se dodnes nepodařilo nalézt vhodné využití.Vzhledem k velké angažovanosti místní občanské společnosti do několik let trvající diskuse o budoucnosti toho území, chtělo vedení města, aby do přípravy návrhu byla zapojena veřejnost ve všech jeho fázích. Pro město jsme tak připravili rozsáhlou anketu, jejímiž respondenty bylo 817 osob. Zároveň se více než 50 osob zúčastnilo setkání nad mapou a urbanistické vycházky územím. Proběhlo 27 strukturovaných rozhovorů s hlavními aktéry, tedy zástupci celoměstsky významných institucí, vedení města, podnikateli a zástupci občanské společnosti.

Participace veřejnosti
Created with Sketch. leden - říjen 2017
Stáhnout brožuru
Strategie rozvoje VKCB

Strategie rozvoje VKCB

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
kulturní plánování
Zobrazit detail
Skrýt detail

Kulturní srdce celého Broumovského regionu - Broumovský klášter prochází posledních 10 rozsáhlou rekonstrukcí. Tato rekonstrukce je reprezentována jak fyzickou proměnou kláštera, tak otevřením veřejnosti skrze velké množství vzdělávacích i kulturních aktivit jak pro lokální, tak pro mezinárodní publikum, jejichž nositelem je Vzdělávací a kulturní centrum klášter Broumov (VKCB).S vedením i zaměstnanci VKCB jsme se společně ohlédli zpět za dynamickým rozvojem posledních let a vypracovali vizi a cíle budoucího rozvoje i konkrétní úkoly k jejich naplnění. Pro co nejefektivnější zacílení budoucího rozvoje organizace a jejího prospěchu pro region byli formou strukturovaných rozhovorů osloveni ke zpětné vazbě i klíčoví aktéři regionu, od reprezentantů města po největší regionální zaměstnavatele.

kulturní plánování
Created with Sketch. 2018
Strategie rozvoje Zámku Žďár

Strategie rozvoje Zámku Žďár

Zámek Žďár nad Sázavou
kulturní plánování
Zobrazit detail
Skrýt detail

Celý zámecký komplex rodiny Kinských s přilehlými lesy o výměře přesahující 5,5 tisíc hektarů tvoří unikátní bohatství kraje Vysočina. V zámeckém prostředí se potkávají dva různorodé světy. Vedle lesního hospodářství, rybářství, sportovního rybolovu a obchodních aktivit zde najdeme širokou nabídku inovativních kulturních akcí, multimediální expozici o historii kláštera a jeho okolí Muzeum nové generace a zároveň expozici Barokního malířství a sochařství ze sbírek Národní galerie v Prazejedinou mimo hlavní město v ČR. V rámci plánovaného rozvoje nemovitostí ONplan připravil strategii rozvoje klíčových aktivit s fokusem na ekonomickou udržitelnost plánovaných investic. Formulace udržitelného byznys modelu byla připravována společně se zaměstnanci Zámku Žďár i Kinský a.s., z jejichž synergie nový model těží nejvíce.

kulturní plánování
Created with Sketch. září - listopad 2017
Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic

Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic

Pardubice
Strategické plánování kulturní plánování
Zobrazit detail
Skrýt detail

Cílem Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic (Strategie), která je schválena na období 2018 -2024, je přispět k lepšímu využití kulturních zdrojů města Pardubic, ke zvýšení kvality života zdejších obyvatel, posílení ekonomického rozvoje a upevnění sociální soudržnosti. Do její tvorby se aktivně zapojila široká kulturní obec ve městě a výchozí data jsou postavena na v českém prostředí výjimečně komplexní analýze.Tým OnPlan se podílel na tvorbě první verze strategie v roce 2014, během podzimu 2017 metodicky vedl vyhodnocení aktuálnosti dva roky starých analytických závěrů a přepracování návrhové část Strategie ve spolupráci s pracovníky úřadu, politickou reprezentací i kulturními aktéry. Dokument byl úspěšně schválen v listopadu 2017 pardubickým zastupitelstvem.

Strategické plánování kulturní plánování
Created with Sketch. srpen - listopad 2017
Stáhnout brožuru
Mapování KKO pro Kreativní centrum na Cejlu

Mapování KKO pro Kreativní centrum na Cejlu

Brno
kulturní plánování
Zobrazit detail
Skrýt detail

Rozmatinitost kulturní nabídky a dynamika s jakou získávají brněnské kulturně kreativní odvětví na významnosti umocnila ze strany Jihomoravského inovačního centra (JIC) potřebu s tímto fenoménem systematicky pracovat a rozvíjet jej. Z výsledků kvantitativního mapování vyplynulo, že v Brně je možné mezi kulturní a kreativní odvětví zahrnout 11 254 ekonomicky aktivních subjektů, tedy 10% ze všech ekonomických subjektů města. Zjištěné potřeby aktérů byly stěžejním podkladem pro formování obsahu plánovaného Kreativního centra na Cejlu v bývalé barokní káznici v centru města. Mapování podpořil Institut umění – Divadelní ústav.

kulturní plánování
Created with Sketch. listopad 2011
Stáhnout brožuru
Byznys strategie DEPO 2015 a mapování KKO

Byznys strategie DEPO 2015 a mapování KKO

Plzeň Evropské hlavní město kultury
kulturní plánování
Zobrazit detail
Skrýt detail

Mezi vlajkové lodě Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 patří bezesporu prostor DEPO 2015. Provoz prostoru se dodnes vychází z byznys modelu připraveného ve spolupráci s týmem OnPlan. Od začátku celého procesu jsme se soustředili především na dlouhodobou udržitelnost celého projektu a zasazení kreativního inkubátoru do městského ekonomického ekosystému, tvorbě byznys modelu předcházelo i mapování potřeb kulturních a kreativních odvětví ve městě, které podpořil Institut umění – Divadelní ústav.Spuštění realizace byznys modelu jsme konzultovali v pravidelných měsíčních intervalech Současné DEPO 2015 propojuje kulturu s byznysem a kromě uměleckých ateliérů a kanceláří zde obyvatelé i drobní podnikatelé v oblasti kreativních odvětví Plzně naleznou např. tzv. Markerspace, tedy sdílené dílny vybavené moderními i tradičními technologiemi, či moderní kavárnu.

kulturní plánování
Created with Sketch. srpen - listopad 2015
Mapování KKO pro Strategii kultury a kreativity Pardubic

Mapování KKO pro Strategii kultury a kreativity Pardubic

Pardubice
kulturní plánování
Zobrazit detail
Skrýt detail

V roce 2014, kdy jsme mapovali kulturní a kreativní odvětví (KKO) v Pardubicích, zde působilo 672 subjektů a KKO tvořila celkem 5,4% zaměstnanosti východočeského krajského města. Výsledky mapování byly využity pro formulaci opatření Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic, jejíž implementace tak může stavět na znalosti konkrétních potřeb celého sektoru. Mapování podpořil Institut umění – Divadelní ústav.

kulturní plánování
Created with Sketch. 2014
Stáhnout brožuru
Mapování KKO Olomouc

Mapování KKO Olomouc

Olomouc
kulturní plánování
Zobrazit detail
Skrýt detail

Město Olomouc deklarovalo v roce 2015 jasnou snahu rozvíjet potenciál kulturních a kreativních odvětví na svém území. Za tímto účelem spojil OnPlan síly s Institutem umění - Divadelním ústavem a Universitou Palackého v Olomouci a formou školení a workshopu připravil odborné a metodické zázemí pro olomoucké mapování KKO, které realizovala univerzita.

kulturní plánování
Created with Sketch. září 2015
Metodika mapování kulturních a kreativních odvětví

Metodika mapování kulturních a kreativních odvětví

Institut umění - divadelní ústav
kulturní plánování
Zobrazit detail
Skrýt detail

Získané zkušenosti s kvantitativním i kvalitativním mapováním kulturních a kreativních odvětví v krajských městech ČR byly zformulovány do Metodiky mapování kulturních a kreativních odvětví (Metodika) certifikované Ministerstvem kultury České republiky. Metodika obsahuje celkem 12 sledovaných odvětví od designu po scénická umění včetně popisu metod mapování. Ke práci na Metodice tým OnPlan přizval Institutt umění – Divadelní ústav v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, podpořeného v rámci programu NAKI, identifikační kód projektu DF11P010VV031.

kulturní plánování
Created with Sketch. 2011 - 2013
Stáhnout brožuru
Marketingová strategie pro Sladovnu

Marketingová strategie pro Sladovnu

Sladovna, o.p.s.
kulturní plánování
Zobrazit detail
Skrýt detail

Sladovna Galerie hrou je českým lídrem na poli herních galerijních expozic pro děti. Inspiruje se takzvanými dětskými muzei ve Evropě i ve světě. Tým OnPlan byl přizván ke spolupráci na Marketingové studii v době promýšlení dalšího prostorového rozvoje Sladovny. Marketingová studie srovnala zahraniční příklady i vytvořila profil návštěvníka a potřeby které chce ve Sladovně naplnit. 

kulturní plánování
Created with Sketch. 2014

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.