Plánování mobility v Česku – téma nejen pro velká města

Zbyněk Sperat

Zbyněk Sperat

28. 11. 2022
strategické plánování

Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument, který plánuje dopravní rozvoj města v širších souvislostech se zohledněním kvality života, životního prostředí, dopravní udržitelnosti, ekonomického rozvoje, demografieapod. Na rozdíl od tradičních dopravních plánů (zaměřených výhradně na infrastrukturu) staví na důkladném poznání dopravních vztahů ve městě. Formuluje vizi města a kombinuje infrastrukturní, organizační, systémová a ekonomická opatření, která povedou k jejímu naplnění. Do celého procesu přípravy jsou intenzivně zapojeni důležití hráči ve městě – od velkých zaměstnavatelů přes organizace působící v dopravě až po širokou veřejnost. 

Plánování mobility v Česku – téma nejen pro velká města Parkovani na namesti v Lokti, zdroj: ONplan

Pro strategické zdůvodnění projektů spolufinancovaných z EU pro programové období 2021–2027 musí města nad 40 000 obyvatel doložit jejich ukotvení v plánu udržitelné městské mobility (SUMP – z anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Pro mnohá města nejde o nic nového – některá krajská města již zpracovávají aktualizace plánů, které byly vytvořeny před několika lety. Jiná města právě v těchto týdnech schvalují své první dokumenty SUMP (doteď si vystačila se zjednodušeným rámcem městské mobility zaměřeným pouze na městskou veřejnou a cyklistickou dopravu).

Vybraná menší města pod 40 000 obyvatel, ačkoliv to po nich není ze strany dotačních programů vyžadováno, mají podle naší zkušenosti také zájem o téma dopravní udržitelnosti. Často však nemají prostředky na rozsáhlé průzkumy a analýzy. Na čem tedy postavit plán mobility pro menší město, aby za omezené náklady přinesl maximální efekt?

  • Plán mobility v menších městech otevírá diskuzi o dopravní politice města. Měl by vysvětlit základní pojmy a do této diskuze přinést argumenty. Na příkladech z jiných měst lze ukázat dopady různých opatření a postupů, například jak se projeví zohlednění dopravní indukce v plánování města. 
     
  • Velkým souvisejícím tématem je parkování. Přístup k jeho řešení je odlišný v menších městech a ve městech větších, které mají často již zavedené regulované parkování. V menších městech je parkování problémem zejména v jejich historickém centru – na hlavních náměstích a přilehlých ulicích. Města, která parkování regulují málo nebo vůbec, k němu nemají dostatečná data, a proto je nutné provést průzkum parkování. Ten je často nejvýznamnější položkou v celém plánu mobility, ostatní průzkumy nemusí být pro malá města klíčové. 

  • Průzkum parkování a jeho vyhodnocení by měly reagovat na opakující se požadavek měst na vybudování dalších parkovacích stání. Pokud je průzkum správně naplánován, proveden a vyhodnocen, často ukáže, že rezerva je ve využití současných parkovacích ploch. Úpravou režimu parkování dosáhne město navýšení počtu volných parkovacích míst v době, kdy je po nich nejvyšší poptávka. Variantou může být i zavedení parkovacích poplatků na nejvíce exponovaných parkovištích v centru pro návštěvníky a turisty.
V našich projektech se s problémem parkování v centrech měst setkáváme často. Ve vybraném desetitisícovém městě jsme na základě provedeného průzkumu parkování doporučili nestavět vytoužený parkovací dům (město tak ušetřilo za investici, jejíž návratnost by byla mnoho desítek let) a zároveň jsme ukázali, že i na hlavním náměstí s více než 120 parkovacími místy lze jejich část zrušit. Dodatečná místa jsme „našli“ na okolních parkovacích plochách v docházkové vzdálenosti od hlavního náměstí, aniž by to mělo negativní dopad na fungování a návštěvnost centra města. Veřejná prostranství v centru města, která jsou využita jinak než pro parkování aut, zpravidla přinesou městu daleko větší hodnoty než poplatky za parkování.

Autor článku
Zbyněk Sperat

Zbyněk Sperat

senior mobility & transport planner
zbynek.sperat@gmail.com

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.