Máte integrovanou strategii urbanistického rozvoje (ISUR)?

Barbora Grísová

Barbora Grísová

8. 9. 2022
revitalizace území

Integrovaná strategie urbanistického rozvoje (ISUR) propojuje přístupy strategického a územní plánování. Tento nástroj se k nám dostal z Německa, kde ho využívají mnohá města, která řeší úpadek centra nebo některé městské čtvrti. Plány v němčině označované jako Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – ISEK se řídí metodikou vypracovanou na národní úrovni. 

Máte integrovanou strategii urbanistického rozvoje (ISUR)?

Proč se česká města pouští do přípravy ISUR? Nejčastější důvody jsme shrnuli do následujících modelových příkladů.

Naše město má krásné historické centrum, které se od 90. let vylidnilo, obchody ztrácejí zákazníky na úkor velkých nákupních center, zároveň řešíme otázku parkování na hlavním náměstí, zda vyhovět volání po více parkování, nebo rozšířit pěší zónu. Příležitost vidíme v rozvoji areálu zámku, ten patří soukromému majiteli a nemáme s ním vyjasněn pohled na rozvoj centra města. Máme územní i strategický plán, ale dokumenty nejsou propojeny, nenacházíme v nich odpověď na otázku, čím začít a jak postupovat, abychom co nejúčelněji využili finanční prostředky a nešlo jen o neúčinné kosmetické úpravy?

Marek Odvážný, starosta Zámkova na Labem


Pro zastavění brownfieldu po bývalé chemické továrně na okraji města stanovuje náš územní plán podmínku vypracovat územní studii, která by měla koordinovat prostorový rozvoj této lokality. Jednou z priorit našeho strategického plánu je ekonomický rozvoj spojený s tvorbou nových kvalifikovaných pracovních míst. Nyní řešíme otázku, jak koordinovat územní a ekonomický rozvoj brownfieldu, aby přispěl k ekonomickému rozvoji celého města a stal se srdcem nově vznikající čtvrti.

Lucie Skautská, primátorka města Mostínov


Malá Lhota hospodaří s velmi malým rozpočtem, musíme tak pečlivě vybírat do kterých projektů se pustit. Často si klademe otázku, kterým projektům má Malá Lhota dát přednost, aby zlepšila životní podmínky svých obyvatel, aby se zde dobře žilo starým i nově příchozím.

Agáta Pečlivá, starostka Malé Lhoty


 

Největším přínosem integrované strategie urbanistického rozvoje je propojení ekonomických a sociálních témat s tématy urbanismu města, kulturou staveb a veřejných prostranství ve městě, dopravním řešením a modro-zelenou infrastrukturou. Je možné ji připravit jen pro část města, ve které je třeba řešit aktuální problémy nebo která utrpěla strukturální změnou ekonomiky a vznikly zde například brownfieldy. 

V rámci přípravy ISUR se město a projekční tým rovněž snaží hledat řešení aktuálních výzev jako je odchod mladých lidí do globálních měst, dopady změny klimatu na život ve městech, potřeba inovací v energetice nebo pokles a stárnutí populace.

Na rozdíl od územního plánu ISUR není právně závazný a může tak flexibilně reagovat na podmínky a potřeby daného místa. Vzniká za přispění multioborového týmu (architekti, městští plánovači, dopravní inženýři, krajinní architekti a ekonomové) a do jeho přípravy jsou vtaženi také hlavní aktéři daného území (vlastníci nemovitostí, živnostníci a podnikatelé, občanská společnost) i široká veřejnost.

Integrovaná strategie současně stanovuje priority a časovou posloupnost  jednotlivých projektů a opatření a napomáhá tak k dlouhodobé koordinaci investičních akcí v území. V rámci jedné územně vymezené strategie propojuje investiční akce soukromého a veřejného sektoru.

Zjednodušeně se dá říci, že ISUR je zakreslení dohody o rozvoji města nebo jeho části do mapy, jako kdybyste si kreslili se sousedy a pak pět let krok po kroku jednotlivé projekty společně realizovali.

V ONplan se snažíme tuto německou metodu v Česku propagovat. České strategické plány bývají často příliš obecné, těžkopádné a chybí jim územní vymezení. Obce a města pak rovněž postrádají socioekonomické podklady pro zadání nových územních plánů nebo pro velké změny těch platných. A to je možné pomocí ISUR změnit.

Autor článku
Barbora Grísová

Barbora Grísová

junior planner
grisova@onplanlab.com

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.